Certificació energètica d'edificis
El passat dia 1 de juny va entrar en vigor el nou marc legal pel que fa referència a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana.
La nova llei introdueix importants canvis en el deure de conservació d'edificis, i la substitució del ITE pels IEE (Informes d'Avaluació d'edificis)i la obligatorietat del certificat d'eficiència energètica, tant als edificis d'obra nova com els ja existents.
Per tant, en qualsevol acció de compra/venda o lloguer d'edificis, habitatges o locals, haurà d'anar acompanyada de l'esmentat certificat sobre l'inmoble en tràmit.

Certificació energètica d'edificis

El passat dia 1 de juny va entrar en vigor el nou marc legal pel que fa referència a la rehabilitació.